Ismlar Manosi CH harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar Uchun Eng Chiroyli TOP 300

Ismlar Manosi CH harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar Uchun Chiroyli Ismlar

Ismlar Manosi CH harfiga

Ismlar Manosi CH harfiga: Chavkar (o‘z.) chavkar otdek chaqqon, ba- quvvat yigit bo‘lsin yoki yilqilari mo‘l, boy-badav- lat bo‘lsin.

CHayir // CHayirboy (o‘z.) mustahkam, mah- kam, tuzimli (chayir).

Chakan (o‘z.) – ko‘k, moviy ko‘zli bola yoki chakan-cho‘kich (boltadek) mustahkam.

CHalabi // CHalabiy (o‘z.) – Alloh ato qil- gan bola yoki shahzoda, hukmron, xo‘ja.

Chalaboy (o‘z.) – muddatiga etmasdan chala tug‘ilgan bola.

Chaman (a.i., ft.) – hayoti gulzor, o‘tloq- dek yashnoq bo‘lsin yoki ko‘rkam, zebo qiz yoxud chamand – o‘jar, qaysar bola. SHakllari: CHamanbibi, CHamangul, CHamanoy, CHamanxon.

Chamanbuvi (a.i.,ft.-o‘z.) – go‘zal, sohibjamol qiz.

Bu Qiziq: Ismlar Manosi X harfiga O‘g‘il va Qiz Bolalar Uchun Eng Chiroyli TOP 300

Chamangul (a.i., ft.) – gullar chama- nidek zebo qiz, chamanzordek yashnoq, go‘zal qiz.

CHarosxon (a.i., o‘z.) – katta qo- rako‘zli qiz, ko‘zlari charosdek chiroyli qiz.

Charxiboy (ft.) – charxdek mustahkam va harakatda bo‘lsin yoki jahon, olam farzandi.

CHarxin // CHarqin (o‘z.) – CHarxin (tuman nomi) farzandi, CHarxinda tug‘ilgan.

Chashma (a.i., ft.) – hayoti buloq su- videk musaffo hamda davomli bo‘lsin. SHakllari: CHashmagul, CHashmaxon.

Chaqmoq (o‘z.) – qattiq yashin, chaqmoq pay- tida tug‘ilgan bola. SHakllari: CHaqmoqbek, CHaqmoq- boy.

CHaqqon // CHaqqonboy (o‘z.) – ildam, ha- rakatchan, tezkor, g‘ayratli.

Chag‘aboy (o‘z.) – bola, bolacha, norasida.

CHag‘ir // CHag‘irboy (o‘z.) – shag‘al, mayda toshdek mustahkam bo‘lsin yoki chag‘ir urug‘i (qo‘ng‘irot qabilasi tarkibida)ga mansub bola yoxud chag‘ir ko‘z- li, kulrang ko‘zli bola.

Chag’ona (a.i., ft.) – xushovoz, shirin- til, xushkalom; yoqimtoy dilkash qiz.

Chag’ri (o‘z.) – lochindek ziyrak, baquvvat bo‘lsin. SHakllari: CHag‘ribek, CHag‘riboy.

CHevar // CHevarxon (a.i., o‘z.) – mohir ti- kuvchi yoki to‘quvchi; qo‘li gul qiz.

Chegaboy (o‘z.) mixdek mustahkam, mah- kam bo‘lsin, o‘lmasin.

Chekboy (o‘z.) – bog‘langan, ulangan; tu- tashgan, ya’ni mahkam, mustahkam.

CHervon // CHervonoy (a.i.,rus.) – qimmat- li, aziz, topilmas, noyob.

Cherikboy (o‘z. > qad.t.) – qo‘shin, lash- kar, askar. Harbiy yurishlar paytida tug‘ilgan bola yoki kuchli, qudratli, chidamli.

Cherikbosh (o‘z.) – qo‘shin, lashkar bosh- lig‘i; qo‘mondon, lashkarboshi.

Ismlar Manosi CH harfiga: Chechak (a.i., o‘z.) – gul, maysa; go‘zal, zebo, sohibjamol. SHakllari: CHechakgul, CHechakoy.

CHechakoy, Chechakoy (a.i.,uz.) – guldek zebo va oy- dek suluv qiz.

CHechan, Chechan (o‘z.) so‘zamol, chaqqon, uddabu- ron yoki notiq, shirintil.

CHehra, Chehra (a.i., ft.) – yuz, jamol, ko‘rk. Asli: Gulchehra (qar.).

CHehragul, Chehragul (a.i., ft.) – gulyuzli; chiroy- li, go‘zal qiz.

CHil // CHilboy, Chil (o‘z.) – kulrang kaklik yoki bul- duruq-

CHilangar, Chilangar (ft.) temirchi, usta.

CHilla, Chilla (a.i., ft.) – chilla payti (40 kunlik issiq yoki sovuq)da tug‘ilgan bola yoki chilla – kamon ipidek mahkam, mustahkam bola. SHakllari: CHilla- xon.

CHilmamat, Chilmamat (o‘z.-ar.) – «chil» so‘zi bilan boshlangan ba’zi ismlarning eq. shakli.

CHilon, Chilon (ft.) chilon (chelon) daraxti, chi- lonjiydadek mustahkam. Eht.: CHilangar (qar.).

Chilton (ft.) – qirqta ajralmas ruh, ar- voh yoki mustahkam chidamli, irodali.

Chimboy (o‘z.) – chim (soz, ajriqzor)dek mahkam, mustahkam bola yoki to‘silgan, himoyalangan yoxud chimboy urug‘iga mansub bola. Eht.: CHinboy (qar.).

Chimbuvi (a.i., o‘z.) – chim (ajriqzor)dek mahkam to‘silgan, himoyaga olingan qiz.

CHimil // CHimilxon (a.i., o‘z.) – eht.: chi- mil // chimir — pishiq, puxta; bosiq, vazmin.

Chimirboy (o‘z.) – dadil, epchil, o‘tkir, topag‘on yoki pishiq, puxta.

CHimkent // CHimkanboy (o‘z. > sug‘.) – CHimkent shahri nomiga nisbatan berilgan ism.

Chimmat (ft.) – to‘silgan, yashirilgan, himoya qilingan. Eht.: CHinmat > CHinmuhammad (qar.).

Chimmatoy (a.i., ft.-o‘z.) – berkilgan, yashirilgan, himoyalangan, daxlsiz qiz.

Chinali (o‘z.-ar.) – to‘g‘ri, halol, adolatli o‘g‘ilni Ali o‘z panohida asrasin yoki jingalak sochli bolani Ali o‘z panohida asrasin.

Chinboy (o‘z.) – to‘g‘ri, rostgo‘y, adolatli bola yoki qar. CHimboy.

Chingiz (mo‘g‘.) – buyuk, qudratli. Mashhur jahongir CHingizxon (1227 yili vafot etgan) nomiga nisbat berilgan ism.

Ismlar Manosi CH harfiga: Chingizxon (mo‘g‘.) – buyuk, qudratli xon. Qar.: CHingiz.

Chindavlat (o‘z.) – umri rostakam uzoq qilib berilgan boylik, ya’ni bola.

Chindiyor (o‘z.-ft.) – o‘lkaning rost, ha- qiqiy, ya’ni umri uzoq qilib berilgan farzandi.

Chinitosh (ft.-o‘z.) – pok, pokiza va toshdek mahkam bola.

Chiniqul (ft.-ar.) – Allohning pokiza, ozoda, begunoh bandasi.

Chinyigit (o‘z.) – umri to‘liq, rost qilib berilgan bola yoki ulg‘ayib haqiqiy yigit bo‘lsin.

Chinmirza (o‘z.-ft.) – umri haqqoniy, to‘liq qilib berilgan bola ulg‘ayib mirzalardek yi- git bo‘lsin.

Chinmurod (o‘z.-ar.) – rostdan istal- gan, orzu qilingan, qo‘msab kutilgan bola.

Chinmuhammad (o‘z.-ar.) – umri to‘liq, rost qilib berilgan o‘g‘ilni Muhammad (s.a.v.) o‘z panohida asrasin.

Chinni (ft.) – pokiza, ozoda yoki quloqla- ri kichkina bo‘lib tug‘ilgan bola yoxud umri rost, uzoq qilib berilgan bola. Eht.: CHinnigul (qar.). SHaklla- ri: CHinnibek, CHinniboy, CHinnixon.

Chinnigul (a.i., ft.-o‘z.) – chinniguldek go‘zal, yoqimtoy qiz.

Chinniposhsha (a.i., ft.)-chinni- guldek zebo va baland martabali qiz.

Chinnixol (a.i., ft.) – quloqlari kich- kina bo‘lib yoki jingalak sochli bo‘lib tug‘ilgan bola.

Chinoz (ft. -o‘z.) – CHinozda yoki CHinozni ziyorat qilgach tug‘ilgan bola yoxud chinoz urug‘iga man- sub bola.

Chinor (ft.) – chinordek basavlat va umri uzoq bo‘lsin yoki suyanchiq, ko‘makchi bola. SHakllari: CHinorboy, CHinorjon.

Chinora (a.i., ft.) – chinordek umri uzoq qiz.

Chinorberdi (ft.-o‘z.) – Alloh chi- nordek uzoq umrli bola ato qildi yoki Alloh bergan va chinor kabi umri uzoq bola.

Chinorbibi (a.i., ft.-o‘z. > hind.) – umri chinordek uzoq bo‘lsin.

Chinorgul (a.i., ft.}-chinor kabi uzoq umrli va guldek go‘zal qiz.

Chinoq (o‘z.) – qulog‘i kemtik yoki burishiq bo‘lib yoxud qulog‘i kichkina bo‘lib tug‘ilgan bola.

Chinpolat (o‘z.-ft.) – haqiqiy, sof po‘- latdek mustahkam bola yoki umri to‘liq qilib beril- gan po‘latdek mustahkam bola.

Chinsuluv (a.i., o‘z.) – jingalak sochli yoki umri to‘liq rost qilib berilgan go‘zal qiz.

Chintoy (o‘z.) – umri to‘liq rost qilib be- rilgan suyukli, erkatoy bola.

Chinturdi (o‘z.) – umri to‘liq qilib be- rilgan o‘g‘il yashasin, umri uzoq bo‘lsin.

Chintursin (o‘z.) – umri to‘liq qilib be- rilgan bola tursin, yashasin.

Chincha (o‘z.) – umri uzoq kenja, jajji bola.

Ismlar Manosi CH harfiga: Chinqora (o‘z.) – umri to‘liq qilib beril- gan kuchli, qudratli bola.

Chinqul (o‘z.) – Allohning umri uzoq ban- dasi.

Chirbonu (a.i., ft.) – g‘olib, muzaffar, bahodir, pahlavon.

Chirmal (a.i., o‘z.) – oiladagilarga chir- mashib, bog‘lanib qolsin, o‘lmasin. Sol.: CHirmash.

Chirmash (o‘z.) – oiladagilarga yaqin- lashgin, bog‘lanib, chirmashib olgin, ya’ni sog‘ bo‘lgin. SHakllari: CHirmashboy, CHirmashxon.

Chiroy (a.i., ft.) – go‘zallik, ko‘rkamlik, go‘zal chehrali, sohibjamol.

Chiroq (ft.) – hayoti yorug‘, nurli bo‘lsin yoki orzu qilingan bola.

Chirog’ali (ft.-ar.) – Alining iltifo- ti, nuri tufayli topilgan bola.

Chitboy (o‘z.) – nozik tabiat, nozik ta- biatli bola.

Chig’atoy (o‘z. > mo‘g.) – aynan: bola yoki jasur, botir, nomuschan. Bu nom CHingizxonning ishonchli o‘g‘li ismi bo‘lgan.

CHovdir // CHovdur (o‘z.) – aynan: ovoza, ya’ni mashhur, taniqli yoki chovdirlar (turkman urug‘i) orasida tug‘ilgan.

Chodir (ft.) – kapada tug‘ilgan bola yoki pardali bo‘lib tug‘ilgan bola. Sol.: Pardaboy.

Choygul (a.i., hind.-ft.) – choyning guli- dek go‘zal, yoqimli qiz. Eht.: CHiroygul (qar.) ismining eq. shakli.

Chokar (ft.) – xizmatkor; navkar yoki yuvosh, odobli, mo‘min-qobil.

Cholboy (o‘z.) – buvasining nomi beril- gan bola yoki burul ot (ko‘kish, xoldor ot)dek baquvvat bo‘lsin yoxud tukli bo‘lib tug‘ilgan bola.

Choparboy (o‘z.) – ulg‘ayib, chopqillab yursin yoki yaxshi daraklar keltiruvchi, qutli bola bo‘lsin.

CHor // CHorboy, Chor (ft.) – oiladagi to‘rtinchi o‘g‘il (farzand) yoki kirli, iflos, yomon bola. Keyingi ma’noda ism bolani yomon ko‘zlardan asrash niyatida qo‘yiladi. SHakllari: CHorboy, CHortoy.

Chorgul (a.i., ft.) – oiladagi to‘rtinchi qiz yoki nopok, yomon qiz. Keyingi ma’no chaqaloqni yomon ko‘zdan asrash niyatini ifodalaydi.

Chori (ft.) – oiladagi to‘rtinchi farzand yoki CHoriyor ismining eq. shakli.

Choriyor (ft.) – aynan: to‘rt do‘st, mas- lakdosh. Bular xalifai barhaqlar (choriyorlar) Abu Bakr Siddiq, Umar, Usmon, Alilardir.

CHortoq // CHortoqboy (ft.) – CHortoqda tug‘ilgan bola.

Chorshanba (ft.) – chorshanba kuni tug‘ilgan bola.

Chunon (ft.) – intiq bo‘lib kutilgan bola. SHakllari: CHunonbek, CHunonboy, CHunontoy, CHunonqul.

Chunonmirza (ft.) – intiq bo‘lib kutilgan o‘g‘il ulg‘ayib mirzolardek yigit bo‘lsin.

Chust (ft.) – aynan: chaqqon, shay, mohir, zebo yoki mahkam, mustahkam yoxud munosib, sazovor. Eht.: CHustda tug‘ilgan bola, CHust farzandi.

Cho‘lbibi (a.i., o‘z. > hind.) – dashtda (cho‘lda) tug‘ilgan baland martabali qiz yoki mushtoq bo‘lib yurib erishilgan qiz.

Cho’lbosh (o‘z.) – cho‘lda tavallud topgan to‘ng‘ich bola.

Cho‘liq (o‘z.) – cho‘ponning yordamchisi, kichik cho‘pon.

Ismlar Manosi CH harfiga: CHo‘lli // CHo‘lliboy (o‘z.) – cho‘lda tug‘ilgan bola.

Cho’lmurod (o‘z. -ar.) – cho‘lda tug‘ilgan o‘g‘il sog‘lom ulg‘ayib murod-maqsadiga etsin yoki cho‘l- da erishilgan orzu, tilak.

Cho’lpon (o‘z.) – tong yulduzi, yorug‘ yulduz (Venera), ya’ni tolei baland, saodatli bola.

CHo‘lponoy (a.i., o‘z.) – tong yulduzi CHo‘lpon va oydek go‘zal qiz yoki oydek suluv, iqboli baland qiz.

Cho’rtanboy (o‘z.) cho‘rtan balikdek erkin yashovchan bo‘lsin.

Cho’tboy (o‘z.) – tesha, cho‘tdek mustahkam bola yoki kindigi cho‘t (tesha) bilan kesilgan bola.

CHo‘tmuhammad (o‘z.-ar.) cho‘t (tesha)dek mustahkam o‘g‘ilni Muhammad (s.a.v.) o‘z pa- nohida asrasin.

Cho‘tpo‘lat (o‘z.-ft.) – cho‘t (tesha) va po‘- latdek mustahkam bola.

CHo‘yan // CHo‘yanboy (o‘z. > rus.) – cho‘yandek mustahkam bo‘lsin.

Cho’yanbek (o‘z.) – beklar avlodiga man- sub bo‘lgan cho‘yandek mustahkam bola.

Rate article
Add a comment